Ontwikkelingen

Hieronder kort samengevat belangrijke zaken ten aanzien van  recente ontwikkelingen vanaf 2016  op het gebied van de euthanasiewetgeving en -praktijk  in Nederland. Doel is een beeld te geven van hetgeen er op dit gebied speelt.

Bij de teksten worden meestal in alleen algemene bewoordingen de bronnen vermeld. Er worden geen exacte bronnen of links  aangehaald omdat links vaak veranderen en de ervaring leert dat de oorspronkelijke bron via bv www.google.nl heel snel is  terug te vinden.

De website www.Wilsverklaring.info   probeert

zo  correct mogelijk te citeren, en tracht een zo breed mogelijk beeld hierbij te geven.

De onderstaande teksten vormen dan ook niet de mening van de makers van wilsverklaring.info.

Wilsverklaring.info is niet verantwoordelijk voor fouten in de citaten. Mist u  zaken of heeft u andere opmerkingen dan horen we dat graag van u.

 

januari 2016

Rapport Commissie Schnabel, adviescommissie Voltooid leven

Enkele citaten uit het Rapport van  de adviescommissie voltooid leven van deze commissie.

 • Substantiële minderheid van de bevolking is voorstander van mogelijkheid dat ouderen met een voltooid leven (VL) die dat wensen hun leven kunnen beëindigen.
 • VL is een breed begrip.
 • De Groep patiënten met een VL en met een actieve doodswens is klein.
 • Wet toetsing levensbeëindiging (WTL) biedt veel ruimte in veel situaties voor euthanasie.
 • Er is geen aanleiding tot wijziging van de WTL.

 

Oktober 2016           

Kabinetsvoorstel Wet Voltooid Leven (Schippers en Van Der Steur)

Ondanks Adviescommissie Schnabel de euthanasie wet niet aan te passen, doet kabinet een voorstel voor euthanasie bij voltooid leven. Hierin wordt de euthanasie door apart opgeleide stervenshulpbegeleider uitgevoerd. Het gaat hierbij om patiënten die  onder de huidige euthanasiewet  niet voor euthanasie in aanmerking komen.

 

November 2016

Proefschrift Voltooid leven  van Els van Wijngaarden.

(publieksversie te koop via oa. Bol.com)

 

Maart 2017

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

De KNMG vindt Kabinetsplan: “Voltooid leven” onwenselijk (medisch contact 30 maart 2017)

Hiervoor worden zeven argumenten genoemd. Ik noem er hier enkele:

 • Het hanteren van een tweede wet (zoals het voorstel beoogt) holt de euthanasiewet uit en maakt dat er voor patiënten met een ernstige aandoening strengere regels gelden.
 • Het onderscheid ziek – gezond dat gesuggereerd wordt met het nieuw voorstel is in de praktijk lastig.
 • De aparte wet wordt gemaakt voor een waarschijnlijk zeer kleine groep.
 • Betrokkenheid van de arts om de oorsprong van een doodswens te bepalen is essentieel, en is niet geregeld in dit voorstel. Daarbij vindt de KNGM het niet wenselijk dat de arts alleen als voorschrijver van de medicatie is betrokken; dit is niet conform de professionele standaard omdat de arts niet bij de toetsing betrokken is.

Tot slot geeft de KNMG aan voltooid leven invoelbaar te vinden, maar een regeling is onwenselijk.

 

mei 2017

Derde Evaluatie wettoetsing levensbeëindiging.

enkele bevindingen uit dit uitvoerige rapport:

 • Wet functioneert goed.
 • aantal uitvoeringen gestegen van 2,8 % in 2010 naar 4,5 % in 2015.
 • Aantal uitvoeringen bij dementie toegenomen van 3% naar 5 %.
 • Er is een daling van het onzorgvuldig uitvoeringen: slechts 10 op de 6000.
 • Draagvlak wet onder publiek is groot; kennis redelijk, maar incompleet op details.
 • 78 % van de artsen vindt uitvoering euthanasie bij gevorderde dementie ondenkbaar (2016); in 2011 was dit percentage 71 %

 

Juni 2017

NRC Handelsblad (22 juni 2016)

D66 (Pia Dijkstra) gaat ondanks kabinetsformatieformatie door met “voltooid leven” wet.

 

2017 juni

Rijksoverheid.nl

Schippers: “neutrale niet-reanimeren penning nu voor iedereen beschikbaar”.

De neutrale niet-reanimeren penning is een feit. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit hangt in de lucht; waar sluit het bij aan? De uitgifte van de

niet-reanimeren penning wordt  overgedragen aan de Nederlandse Patiënte federatie. Iedereen die dat wil kan de penning nu kopen.

 

oktober 2017

Regeerakkoord Rutte III

Enkele citaten:

 • De uitvoering van het initiatief waardig ouder worden wordt door het kabinet ter hand genomen.
 • De minister van volksgezondheid zal de aanbevelingen van de commissie Schnabel ter hand nemen, waaronder verruiming kennis t.a.v. WTL.
 • Er komt onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige WTL onvoldoende soelaas beidt in de ogen van betrokken.

Het lijkt erop dat het bovengenoemd wetsvoorstel voorlopig in de ijskast staat. Maar er wordt wel aangegeven dat  het kabinet aanvullend onderzoek en een brede discussie wil stimuleren; daarna kan de kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving.

 

November 2017

Medisch Contact

Strafzaak tegen uitvoerend arts euthanasie bij demente patiënt (Medisch Contact 30 nov. 2017).

Het openbaar ministerie besluit een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen een verpleeghuisarts die een diep dementie bejaarde euthanaseerde.

Of het tot een zaak komt, hangt af van het vooronderzoek, maar de auteur van het artikel dhr P. Tak vraagt zich onder andere af of de rechter wel in staat is een dergelijk lastig moreel dilemma te beoordelen. Daarnaast worden nog andere bezwaren genoemd tegen een rechterlijke toetsing.

 

Januari 2018

Diverse media

Uitspraak in de zaak Heringa: veroordeling met voorwaardelijke straf.

Vierde uitspraak in deze zaak, die in 2013 begon, waarbij Heringa met pillen zijn 99-jarige stiefmoeder op haar uitdrukkelijk verzoek hielp te sterven. Rechters hadden eerder Heringa vrijgesproken op grond van overmacht. De rechter in Den Bosch vond echter dat Heringa daarop geen beroep kon doen. Waarschijnlijk volgt nog een beroep

 

Januari 2018

Medisch contact 11 januari 2018

Ethicus stapt uit de toetsingscommissie Euthanasie.

Volgens Ethicus Berna Van Baarsen, die tien jaar in de Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) zat, kan een (schriftelijke)wilsverklaring een mondeling verzoek niet vervangen. Ondanks dat dit volgens art 2.2 van de WTL. wel mogelijk is, kan Van Baarsen, die de afgelopen jaren een verschuiving heeft gezien in de interpretatie van dit wetsartikel hier zelf niet achter staan. Baarsen geeft als grootste knelpunt aan dat patiënten hun lijden vooraf niet altijd goed kunnen inschatten. Dat blijkt ook in de praktijk waarbij gezien wordt dat mensen hun verklaring aanpassen, als hun situatie verandert. Een gesprek blijft daarom zeer belangrijk. Als dat door de dementie niet meer mogelijk is, dan moet een ander de  ondraaglijkheid van het lijden beoordelen. Zij schrijft hierover; “maar wie zijn wij om, als de patiënt, die euthanasie eerder meermaals uitstelde, om op het moment dat hij / zij dat niet meer kan, te zeggen het moment is nu wel aangebroken”.

 

februari 2018

NRC Handelsblad

NRC, “geen zachte dood na Laatste-wil-poeder”.

De Coöperatie Laatste Wil biedt leden een “laatste-wil-poeder”, maar volgens de NRC is het  de vraag is of het middel echt veilig en humaan is.

 

Maart 2018

8 maart Openbaar Ministerie:

“Vier strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijk strafbare euthanasie”

Deze zaken zijn door de regionale toetsingscommissie euthanasie als onzorgvuldig beoordeeld. Het ging hier bijvoorbeeld om de vraag of het verzoek bij een patiënte met een gevorderde dementie (op grond van een gedateerde wilsverklaring) weloverwogen was. Daarnaast wordt in een aantal situaties getwijfeld aan de uitzichtloosheid van het lijden; de RTE vond dit onvoldoende onderzocht.

 

mei 2018

17 mei NRC: Arts te lang in onzekerheid na euthanasie.

“Artsen die euthanasie toepassen worden te lang in spanning gehouden door de toetsingscommissies die moeten beoordelen of zij zorgvuldig hebben gehandeld. De beoordelingscommissies slagen er vaak niet in om binnen de wettelijke termijn van zes weken (42 dagen) hun oordeel uit te spreken. Vorig jaar duurde het 52 dagen voordat een oordeel klaar was, tegenover 37 een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toetsingscommissies, dat deze donderdag wordt gepresenteerd”.

Deze langere wachttijd wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal euthanasiegevallen tot 6585 per jaar (in 2017), een stijging met 500 vergeleken met 2016.